در دوره پیشرفته کارگردانی شما باید در اولین قدم دوره مقدماتی خود را به خوبی گذرانده باشید تا ما بتوانیم در این دوره به شما موارد ذکر شده زیر و تقویت موارد گفته شده گذشته را در دستر کار قرار دهیم :

  • تحلیل متن
  • ایده پردازی برای اجرا
  • کار عملی با گروه
  • به اجرا رساندن یک اثر
فهرست