در دوره کارگردانی مقدماتی  سر فصل هایی ارائه میگردد که به شما توانایی های چون:

 • شناخت نمایش و عوامل آن
 • آشنایی با هدف از کارگردانی
 • شناسایی اصول واقدامات کارگردانی
 • آشنایی با نمایش
 • آشنایی با نمایشنامه
 • کشمکش
 • گره گشایی
 • آشنایی با گفت و گو
 • آشنایی با عناصر نمایش
 • انتخاب متن و بررسی دقیق آن
 • سبک شناسی
 • در مرحله بعدی پیشرفته خواهید آموخت…
فهرست