در کلاس های آموزش نویسندگی به هنرجو کمک میشود که بتواند ایده ها و افکاری که در ذهن دارد را روی کاغذ بیاورد. شناخت ابزارهای نویسندگی میتواند به ما کمک کند تا با آگاهی ,سیر داستان و یا نوشته خود را برای مخاطبمان جذاب کنیم. پله بعدی (نویسندگی پیشرفته)

  • زندگی یک نویسنده
  • آشنایی با انواع نوشته
  • پیدا کردن و پردازش ایده
  • خلق طرح اولیه
فهرست