((تکنیک چارچوبی است که بر مبنای آن بازیگر نقش خود را بنا می نهد))

برای یک بازیگر داشتن استعداد ضروری  است اما ابزاری که باعث بروز این استعداد می شود تکنیک است:

  • تربیت حس (حافظه حسی,حافظه عضلانی)
  • درک صحیح موقعیت
  • کار بر روی متن
  • بیان مناسب
  • استعداد پذیرش نقش
  • شروع کردن از خود
  • اشاره، حالات،حرکات
  • ریتم
  • اعتماد به نفس
  • بازیگری مقدماتی
فهرست